Informacje

Gwarancja

Gwarancja

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

W procesie jego projektowania położyliśmy nacisk na twoją satysfakcję. Wiemy, że niezawodność jest dla Ciebie kluczową wartością. Każdy z naszych produktów przechodzi szczegółowe testy przed wprowadzeniem na rynek.

Oryginalne materiały eksploatacyjne LIVtron

Aby zagwarantować Ci spokój przez najbliższe 3 lata, każdy z naszych produktów posiada 36-miesięczną gwarancję, w ramach której możesz liczyć na fachową pomoc i obsługę. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami gwarancji.

 

OŚWIADCZENIE

o udzieleniu gwarancji i warunkach jej realizacji

1. Sprzedawca oświadcza, że na okres 3 lat udziela Kupującemu gwarancji na dostarczone urządzenia, będące przedmiotem tej aukcji w serwisie allegro i zobowiązuje się wykonywać w tym okresie bezpłatny serwis tych urządzeń, na warunkach określonych w pkt 2-11, w przypadkach:

1) stwierdzenia wad materiałowych i konstrukcyjnych;

2) niespełniania deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych;

3) nieprawidłowego działania urządzeń (wystąpienia awarii).

2. W okolicznościach, o których mowa w pkt 1, Kupujący zgłasza reklamację:

całodobowo na adres e-mail: biuro@energianowa.pl, w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 telefonicznie na wielodostępowy numer telefonu centrali serwisowej 887 123 777,

3. Sprzedawca przystąpi do usunięcia reklamacji nie później niż następnego dnia roboczego od zgłoszenia reklamacji.

4. Termin realizacji reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. Dla reklamacji zgłoszonych po godz. 16:00 lub w dni ustawowo wolne od pracy, jako datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się datę pierwszego następnego dnia roboczego.

5. Czynności naprawcze podejmowane w toku realizacji reklamacji będą odbywać się w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości logistycznych, naprawa odbędzie się w miejscu eksploatacji urządzenia. Czynności naprawcze wynikające z realizacji reklamacji mogą odbywać się u Kupującego, jeżeli Sprzedawca uzna to za konieczne. Transport urządzenia do lub z naprawy odbywa się na koszt i ryzyko własne Sprzedawcy.

6. W przypadku wykonywania czynności naprawczych poza siedzibą Kupującego lub wymiany urządzenia, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać ponownej instalacji i ewentualnej konfiguracji urządzeń w środowisku Kupującego.

7. W przypadkach gdy termin realizacji reklamacji przekraczać będzie 5 dni roboczych, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i skonfigurować urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od urządzenia uszkodzonego.

8. Okres gwarancji przedłuża się o łączną liczbę dni, podczas których urządzenie było wyłączone z eksploatacji z powodu realizacji reklamacji, o ile nie dostarczono urządzenia zastępczego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła pomiędzy datą zgłoszenia reklamacji, a datą jej zrealizowania albo dostarczenia i zainstalowania naprawionego sprzętu.

9. W razie odrzucenia zgłoszenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący może zlecić przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy.

10. Jeżeli zgłoszenie reklamacji okaże się uzasadnione, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Sprzedawca.

11. Podczas usuwania awarii Sprzedawca zobowiązuje się przestrzegać wymagań wynikających m.in. z polityki bezpieczeństwa lub procedur stosowanych u Kupującego, z którymi Kupujący zapoznał Sprzedawcę.

12. Przez okres 12 miesięcy, w miejscu zainstalowania urządzeń, Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji i rozwiązywania problemów eksploatacyjnych, w liczbie 30 godzin, przy czym nie wlicza się do nich czasu dojazdu i liczby osób zapewniających wsparcie.

Formy płatności

 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej. Przy wyborze takiej formy płatności doliczana jest opłata w wysokości 14 polskich złotych,
 2. przelew bankowy zwykły– realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu środków na konto. W tytule przelewu, klient zobowiązane jest do podania numeru zamówienia,
 3. „Blikiem” – z zastrzeżeniem że realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu autoryzacji transakcji.
 4. płatność online, poprzez platformę internetową: imoje.pl.
Zwroty

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Dział Zwrotów Energia Nowa sp. z o.o. Świątniki, ul. Trzebnicka 79, 55-100 Trzebnica) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – czyli 14 dni.

Skutki odstąpienia od umowy :

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Dostępnymi formami zwrotu kosztów są:

-)przelew bankowy zwykły na konto PKO BP PL 23 1020 5297 0000 1702 0195 4635

-)zwrot bezpośrednio w siedzibie firmy pod adresem Energia Nowa Sp. z o.o. ul. Trzebnicka 79 55-100 Świątniki.

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.energianowa.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Energia Nowa Sp. Z o.o. poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Energia Nowa Sp. Z o.o.  z siedzibą w Świątniki, ul. Trzebnicka 79, 55-100 Trzebnica

KRS 0000606594, NIP 8943074915, REGON 36395870400000

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 4. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 5. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.energianowa.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Reklamacja

Procedura rozpatrywania reklamacji.

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). 

2. Reklamacje składa się na adres siedziby, Świątniki, ul. Trzebnicka 79, 55-100 Trzebnica. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.  

3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.  

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. 

5. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.    

6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  

Dołącz do naszego kanału na YouTube