Informacje

Gwarancja

 

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

W procesie jego projektowania położyliśmy nacisk na twoją satysfakcję. Wiemy, że niezawodność jest dla Ciebie kluczową wartością. Każdy z naszych produktów przechodzi szczegółowe testy przed wprowadzeniem na rynek.

Oryginalne materiały eksploatacyjne LIVtron

Aby zagwarantować Ci spokój przez najbliższe 3 lata, każdy z naszych produktów posiada 36-miesięczną gwarancję, w ramach której możesz liczyć na fachową pomoc i obsługę. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami gwarancji.

 

OŚWIADCZENIE

o udzieleniu gwarancji i warunkach jej realizacji

1. Sprzedawca oświadcza, że na okres 3 lat udziela Kupującemu gwarancji na dostarczone urządzenia, będące przedmiotem tej aukcji w serwisie allegro i zobowiązuje się wykonywać w tym okresie bezpłatny serwis tych urządzeń, na warunkach określonych w pkt 2-11, w przypadkach:

1) stwierdzenia wad materiałowych i konstrukcyjnych;

2) niespełniania deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych;

3) nieprawidłowego działania urządzeń (wystąpienia awarii).

2. W okolicznościach, o których mowa w pkt 1, Kupujący zgłasza reklamację:

całodobowo na adres e-mail: biuro@energianowa.pl, w dni robocze w godz. 8:00 ? 16:00 telefonicznie na wielodostępowy numer telefonu centrali serwisowej 887 123 777,

3. Sprzedawca przystąpi do usunięcia reklamacji nie później niż następnego dnia roboczego od zgłoszenia reklamacji.

4. Termin realizacji reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. Dla reklamacji zgłoszonych po godz. 16:00 lub w dni ustawowo wolne od pracy, jako datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się datę pierwszego następnego dnia roboczego.

5. Czynności naprawcze podejmowane w toku realizacji reklamacji będą odbywać się w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości logistycznych, naprawa odbędzie się w miejscu eksploatacji urządzenia. Czynności naprawcze wynikające z realizacji reklamacji mogą odbywać się u Kupującego, jeżeli Sprzedawca uzna to za konieczne. Transport urządzenia do lub z naprawy odbywa się na koszt i ryzyko własne Sprzedawcy.

6. W przypadku wykonywania czynności naprawczych poza siedzibą Kupującego lub wymiany urządzenia, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać ponownej instalacji i ewentualnej konfiguracji urządzeń w środowisku Kupującego.

7. W przypadkach gdy termin realizacji reklamacji przekraczać będzie 5 dni roboczych, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i skonfigurować urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od urządzenia uszkodzonego.

8. Okres gwarancji przedłuża się o łączną liczbę dni, podczas których urządzenie było wyłączone z eksploatacji z powodu realizacji reklamacji, o ile nie dostarczono urządzenia zastępczego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła pomiędzy datą zgłoszenia reklamacji, a datą jej zrealizowania albo dostarczenia i zainstalowania naprawionego sprzętu.

9. W razie odrzucenia zgłoszenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący może zlecić przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy.

10. Jeżeli zgłoszenie reklamacji okaże się uzasadnione, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Sprzedawca.

11. Podczas usuwania awarii Sprzedawca zobowiązuje się przestrzegać wymagań wynikających m.in. z polityki bezpieczeństwa lub procedur stosowanych u Kupującego, z którymi Kupujący zapoznał Sprzedawcę.

12. Przez okres 12 miesięcy, w miejscu zainstalowania urządzeń, Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji i rozwiązywania problemów eksploatacyjnych, w liczbie 30 godzin, przy czym nie wlicza się do nich czasu dojazdu i liczby osób zapewniających wsparcie.

Dołącz do naszego kanału na YouTube